Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України як засновник і видавець збірника наукових праць “Ефективність державного управління” дотримується певного рівня вимог при прийомі та публікації статей, керується рекомендаціями Комітету з етики публікацій – Committee on Publication Ethics (COPE), Етичним кодексом ученого України, а також досвідом роботи зарубіжних та українських професійних співтовариств, наукових організацій і редакцій видань.

Політика видання ґрунтується на принципах об’єктивності та неупередженості щодо відбору статей з метою їх публікації, обов’язкового рецензування статей, дотримання колегіальності у прийнятті рішень щодо публікації статей, доступності та оперативності у спілкуванні з авторами.

 

Етичні норми діяльності редколегії

Редколегія несе відповідальність за своєчасне видання збірника наукових праць “Ефективність державного управління”.

Головний редактор збірника наукових праць та члени редколегії приймають рішення щодо схвалення статей до друку.

Для редколегії збірника наукових праць є несприйнятним використання авторами плагіату, публікування однієї статті у кількох виданнях, багатократне копіювання елементів статей у різних роботах.

Статті, що надходять для публікації обов’язково проходять експертне оцінювання членами редколегії. Правильність викладу та наукова важливість статті є основними критеріями рекомендації наукових публікацій до друку. Редколегія має право відхилити статтю або повернути її автору на доопрацювання відповідно до зауважень.

Редколегія має право відхили статтю без рецензування, якщо вважає, що поданий у ній матеріал не відповідає програмним цілям (основним принципам) та тематичній спрямованості видання.

 

Етичні зобов’язання авторів

Автори статті несуть повну відповідальність за зміст статті та достовірно поданий фактичний матеріал.

Автори повинні подавати до збірника наукових праць лише оригінальний матеріал, раніше не опублікований.

Якщо стаття підготовлена співавторами, то необхідно вказати авторський вклад у написання статті кожного з них. Недопустимо зазначати як співавторів осіб, які не причетні до даного наукового дослідження.

За умов використання чи цитування напрацювань інших осіб необхідно робити посилання на авторів та джерела запозичень. Порушення зазначених вимог розцінюється редколегією видання як плагіат та є недопустимим та неетичним.

Автори повинні надавати на розгляд редколегії статтю оформлену відповідно до визначених вимог щодо публікацій у збірнику наукових праць ЛРІДУ НАДУ.

 

Етичні зобов’язання рецензентів

Всі статті, що подаються до друку повинні бути прорецензовані.

Метою рецензування є об’єктивне оцінювання якості поданої статті та визначення її відповідності науковим, літературним та етичним стандартам.

Рецензування статей членами редколегії є обов’язковим етапом під час схвалення статті до друку.

Рецензенти повинні надавати авторам статей об’єктивні та аргументовані зауваження/рекомендації. Неприйнятними є персональна критика та упереджене ставлення до автора.

Рецензенти видання здійснюють наукову експертизу авторських праць, зберігаючи повну конфіденційність, не передаючи наукові матеріали іншим особам для ознайомлення чи з метою їх обговорення.

Усі матеріали, зокрема неопубліковані, не можуть використовуватися рецензентами з особистою чи іншою метою без згоди автора (авторів).

У разі невідповідності матеріалу статті кваліфікації рецензента, останньому доцільно відмовитися від здійснення рецензування.

З метою забезпечення періодичності виходу у світ збірника наукових праць рецензенти зобов’язані своєчасно надавати висновки на статті, сумлінно виконуючи експертизу із дотриманням поваги до авторів.