ВИМОГИ ДО АВТОРСЬКИХ МАТЕРІАЛІВ, які подаються для публікації у збірнику наукових праць “Ефективність державного управління” (друковане видання).

Для публікації приймаються авторські матеріали, які інформують про нові результати або досліджують оригінальні підходи до вирішення актуальних наукових проблем у галузях: теорія та історія державного управління; українська державність; механізми державного управління; економіка; державна служба; місцеве самоврядування; європейські справи; паблік менеджмент.

Стаття подається до друку в завершеній формі, відповідно до чинних вимог та наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1111 від 17.10.2012 р.

ОБОВ’ЯЗКОВІ ЕЛЕМЕНТИ СТАТТІ:

– постановка проблеми у тезовій формі та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

– аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розгляд та вирішення певної проблеми, які автор використовує у своїй статті;

– виокремлення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується певна стаття;

– виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням одержаних результатів;

– висновки із дослідженого матеріалу і перспективи подальших розвідок у цьому напрямку;

– перелік використаної літератури.

ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ СТАТТІ:

– необхідно дотримуватись композиційної єдності структури статті, тобто не поділяти її на розділи чи підрозділи;

– мова і стиль публікації повинні бути суто науковими, з використанням понятійного апарату, притаманного певній галузі науки в контексті державного управління;

– необхідно уникати риторичних запитань у побудові речень;

– не доцільно надмірно використовувати цитати у статті, лише з метою обґрунтування або доповнення власного твердження чи міркування;

– завершувати статтю потрібно конкретними висновками, у яких викладено власні результати дослідження;

– більшість використаних джерел та літератури повинні становити матеріали, опубліковані впродовж останніх п’яти років.

За достовірність фактичного матеріалу (статистичні дані, формули, рисунки, схеми, таблиці, дати, цитати, власні назви тощо), а також наявність плагіату відповідальність несе автор.

ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ СТАТТІ:

1. Шифр УДК (на сторінці ліворуч).

2. Ініціал та прізвище автора (посередині, жирним шрифтом, без курсиву).

3. Назва статті (посередині, жирним шрифтом, великою транслітерацією).

4. Анотація українською мовою (3 – 4 речення) (жирним шрифтом, без курсиву).

5. Ключові слова українською мовою (6 – 10 слів) (жирним шрифтом, без курсиву).

6. Текст статті (посилання на використані джерела та літературу у тексті зазначаються у квадратних дужках наприкінці речення без зазначення сторінок). Кожен окремий аркуш статті повинен бути завірений підписом автора, який засвідчує, що фактичний матеріал, використаний у статті, є достовірним.

7. Література формується за послідовністю посилання наприкінці статті із зазначенням конкретної сторінки, на якій розміщена використана у публікації інформація (посилання не повинні повторюватись: якщо автор вдруге звертається до того самого джерела, воно нумерується наступним за порядком номером і повторюється в списку літератури) (зразок оформлення літератури у статті). Бібліографічний опис повинен відповідати вимогам ДСТУ 8302:2015 “Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання”; та ДСТУ 7.1: 2006 “Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги і правила складання”.

8. Ініціал та прізвище автора англійською мовою (зліва, жирним шрифтом, без курсиву).

9. Назва статті англійською мовою (посередині, жирним шрифтом, без курсиву, великою транслітерацією).

10. Анотація англійською мовою (жирним шрифтом, без курсиву).

11. Ключові слова англійської мовою (жирним шрифтом, без курсиву).

ВИМОГИ ДО ТЕХНІЧНОГО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ:

1. Тексти повинні бути набраними у редакторі MS Word (версія 97 або вище).

2. Шрифт – Times New Roman (Cyr); кегль – 14 пунктів; інтерліньяж – 1,5; розміри берегів: лівий – 30 мм; верхній, нижній, правий – 15 мм.

3. Набір повинен бути здійснений відповідно до правил комп’ютерного набору.

4. Обсяг статті – не менше 20 тис. знаків із проміжками (≈12 сторінок) разом із таблицями, схемами та рисунками.

5. Електронний і роздрукований варіанти повинні бути ідентичними.

6. Рисунки, таблиці повинні бути виконані якісно (скановані не допускаються).

ПОВНИЙ КОМПЛЕКТ ПОВИНЕН МІСТИТИ:

1. Роздрукований варіант статті (два примірники).

2. Рецензію доктора наук (для кандидатів наук) чи кандидата наук (для інших авторів) за обраною тематикою про можливість публікації поданих матеріалів статті (докторанти/аспіранти та здобувачі наукового ступеня подають рецензію наукового консультанта/керівника). Рецензія повинна бути завірена у відділі кадрів установи, де працює рецензент.

3. Витяг із протоколу засідання відповідної кафедри про рекомендацію статті до друку (із ОБОВ’ЯЗКОВИМ ЗАЗНАЧЕННЯМ (для аспірантів і докторантів) року підготовки та форми навчання (бюджетна, комерційна)).

4. Розширену анотацію англійською мовою (понад 4 тис. знаків).

Анотація повинна бути складена відповідно до вимог встановлених щодо оформлення основного тексту статті (постановка проблеми, аналіз останніх досліджень і публікацій, виклад основного матеріалу дослідження, висновки). Текст анотації має бути стислим, точним, інформативним, змістовним. Відповідальність за якість складання анотацій несуть автори.

5. Електронний варіант, у якому в одному файлі повинна міститись інформація, наведена у пунктах 1 – 11, а також окремими файлом надсилається розширена анотація англійською мовою.

6. Відомості про автора та співавторів (форма для заповнення).

7. Заява автора(-ів) про оригінальність статті та про вклад у написання статті для співавторів (форма для заповнення).

8. Квитанція про оплату публікації або її копія.

►ВАЖЛИВО! Текст англійською мовою (прізвище автора, назва статті, коротка і розширена анотації, ключові слова, відомості про автора) необхідно фахово перекласти та належним чином завірити (бюро перекладів, уповноважені особи)

► Випуски збірника наукових праць “Ефективність державного управління” формуються зі статей, які отримали позитивний експертний висновок, рекомендовані до друку і проплачені авторами за затвердженими розцінками.

 

УВАГА! СТАТТІ, ЯКІ НЕ ВІДПОВІДАЮТЬ ЗАЗНАЧЕНИМ ВИМОГАМ, РЕДАКЦІЙНОЮ КОЛЕГІЄЮ НЕ РОЗГЛЯДАЮТЬСЯ І НЕ ПОВЕРТАЮТЬСЯ АВТОРАМ

 

Вимоги до публікації в  PDF, Word

Бланки для заповнення в PDF, Word

Реквізити для оплати публікації в PDF, Word

Зразок оформлення літератури в PDF, Word